1. Търсене на информационни листове за безопасност
3М България

ИЛБ Търсене

SDS Finder

Търсене на резултати

Информационните листове за безопасност (SDS) на този уеб сайт, може да не отговарят на изискванията, определени от законодателството на страната ви. За да получите копие на SDS, във формата изисквана от законодателството на страната ви, моля свържете се с местния офис на 3М или се обадете на телефон +359 2 9601911. Също така я предоставяме онлайн информация относно информационни листове за безопасност за други страни на местния език.

 

Съвети за търсене

Информационните листове за безопасност за продуктите на 3M са налични за потребители на опасни вещества.

3M ви позволява да получите достъп до информационните листове за безопасност, при условие че информацията е копирана цялостно без никакви промени, освен ако не е получено предварително съгласие от 3M и нито копието, нито оригинала се препродават или разпространяват по друг начин с намерението за получаване на печалба от това.

 

Наименование/номер на продукт

Можете да въведете комбинация от думи и числа в полето Наименование/номер на продукта, като например относно наименования на продуктите и номера на модели.

Пример: desk cleaner 573 при търсене на 3M™ Desk and Office Cleaner.

 

SDS и формат на ID номера на 3M

Пример: 10-0157-7 и 70-0160-6830-9

 

Номера на информационните листове за безопасност (SDS)

Тези номера понякога могат да бъдат намерени върху опаковката на продукта.

 

Фрагменти

Не знаете целия номер на информационния лист за безопасност? Просто въведете поне две от цифрите.

 

Въпроси относно информационните листове за безопасност

Ако не успявате да намерите специфична SDS информация, се обадете на телефон: +359 2 9601911

Последвайте ни
Посочените по-горе брандове са търговски марки на 3M.