1. България
 2. Правна информация
България

3М България

Важна правна информация

 

 • "Прочетете внимателно тези условия за употреба, преди да използвате този уеб сайт. Вашият достъп и използването на уеб сайта и неговите материали е предмет на вашето пълно съгласие с тези условия. Ако не приемете тези условия, трябва да напуснете незабавно уеб сайта и да прекратите по-нататъшното използване на каквито и да е материали, които сте изтеглили от уеб сайта."

 • Други условия и забележки, които може да се прилагат

  Прилагат се допълнителни условия за извършване на бизнес транзакции или пускане на промоции от 3M чрез този уеб сайт. Допълнителни условия ще определят услугите на табла за обяви, чат зони и/или съоръжения за съобщения или комуникация, предлагани чрез този уеб сайт. Нищо, което се съдържа в тази страница с правна информация, не предвижда да изменя или променя което и да е споразумение, което е в сила между вас и 3M.

  Въпреки че тези условия за употреба се предвижда да бъдат приложени общо за цялото съдържание, което се намира на 3m.com, този уеб сайт може да съдържа други уведомления за собственост и условия на употреба, условията на които трябва да бъдат взети под внимание и спазвани, тъй като те се прилагат за отделни части на този уеб сайт, за който са предназначени. Някои части от този уеб сайт са предназначени за потребители в специфични страни, както е посочено от специфични референции към страните в информацията на заглавна част на страниците на уеб сайта (например „3M САЩ“, „3M Обединеното кралство“ или „3M Австралия“). Условията за употреба за специфичните страници на уеб сайта могат да се различават и до тях може да се осъществи достъп от уеб сайта на 3M за конкретната страна. 3M може да отмени или промени по всяко време което и да е от правата, посочени в страницата с правна информация, като обнови тази страница.

 • Други права на интелектуална собственост

  Обърнете внимание, че всички продукти, процеси или технологии, описани в материалите на този уеб сайт, може да са предмет на други права за интелектуална собственост, запазени от 3M, и настоящото не предоставя лиценз за тях. 3M, логото на 3M, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, Thinsulate и повечето от другите имена на брандовете в този уеб сайт са световно известни търговски марки или регистрирани търговски марки на 3M. Търговските марки на други страни се идентифицират, когато е възможно, и 3M признава техните права.

 • Потребители от правителството на САЩ

  "Употребата, размножаването или разкриването от правителството на САЩ е предмет на ограниченията, посочени в DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) и FAR 52.227-19, както и всички други последващи разпоредби, които могат да са приложими."

 • Отказ от отговорност

  ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ТОЗИ УЕБ САЙТ, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“ САМО ЗА СВЕДЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ЦЕЛИ БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ ИЛИ ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ ВИД ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 3M НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО КОЯТО И ДА Е СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ УПОВАВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЯХ С ПОМОЩТА НА УЕБ САЙТА ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ УЕБ САЙТ С ВРЪЗКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ ДОРИ АКО 3M Е ИЗРИЧНО УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И ОБЕЩАНИЯ, ТАКА ЧЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО-ГОРЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

  Материалите на този уеб сайт могат да съдържат технически неточности или типографски грешки, така че информацията може да бъде сменена, актуализирана и изтрита без уведомление. По всяко време 3M може да извърши подобрения и/или промени по продуктите и/или програмите, посочени в тези материали. 3M не гарантира, че този уеб сайт ще функционира без прекъсване или без грешки и че дефектите ще бъдат коригирани. 3M не гарантира, че този уеб сайт е съвместим с вашето компютърно оборудване или че в този уеб сайт или неговия сървър няма грешки, вируси, червеи или „Троянски коне“ и че 3M не носи отговорност за каквито и да е щети, които можете да понесете в резултат на подобни деструктивни елементи.

  Освен това 3M не обещава или гарантира каквото и да е, свързано с всякакви други уеб сайтове, до които може да изберете да осъществите достъп чрез този уеб сайт. Предоставените от 3M връзки до подобни уеб сайтове са осигурени единствено за ваше удобство и не означава, че 3M одобрява тези уеб сайтове или съдържанието им.

 • Изпращане на информация на 3M

  "Вижте нашата Политика на поверителност за обща информация. 3M не желае да получава от вас поверителна или фирмена информация чрез този уеб сайт, освен ако нямате друго писмено споразумение с 3M, свързано със споделянето на такава информация. Всякаква информация, която 3M получи чрез уеб сайта си, различна от информацията, с която може да бъде установена самоличността ви, която попада в обхвата на Политиката на поверителност на 3M, се счита за НЕПОВЕРИТЕЛНА. С ИЗПРАЩАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3M ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА БЕЗ ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ С 3M ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПРАЩАНЕТО ВИ ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ 3M МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВСЯКАКВИ ЦЕЛИ, БЕЗ ДА ИМА АНГАЖИМЕНТ КЪМ ВАС. Ако желаете да получите информация за това по какъв начин да изпратите идея на 3M, щракнете върху „Свържете се с нас“ и помолете за копие на брошурата „Относно вашата идея“."