Пакет от придобивки

Поглед отвътре на Цялостния пакет на 3M

Тук можете да израснете посредством предизвикателна работа във водеща компания от глобален мащаб и като резултат да бъдете възнаградени за вашите усилия. Успехът в работния процес увеличава страстта, с която подхождате, допринася за успеха на 3M и създава още по-голям успех дори за самите вас. Огледайте се наоколо и ще видите, че вдъхновяващите възможности са навсякъде.

 • Наричаме нашия пакет от възнаграждение и придобивки „Цялостния пакет на 3M“

  Цялостният пакет на 3M включва съвкупност от планове и програми, който има за цел да привлече, задържи и мотивира най-резултатните служители, на които разчитаме за постигане на растеж и успех. Цялостният пакет на 3M се разделя на три области:

  Вашето възнаграждение. Бъдете възнаградени за своите усилия под формата на конкурентна основна заплата и стимулиращо променливо заплащане, свързано с индивидуалните резултати и тези на компанията.

  Вашият пакет от придобивки. Живейте по най-добрия начин с помощта на уникални ресурси и осигуряване от висока класа. Опции на планове за общо медицинско осигуряване, план за закупуване на акции, създаден за служителите в 3M, и много други ресурси могат да повишат качеството на вашия живот както от физическа гледна точка, така и финансово.

  Вашият живот в 3M. Постигнете израстване с помощта на предизвикателна работа, управлявайки важни проекти в сътрудничество с разнообразни и талантливи хора, откривайки безброй възможности за развитие на вашите умения – като едновременно се наслаждавате на достъпа до редица придобивки, програми и ресурси.

Вашето възнаграждение

 • Заплатата от 3M представлява признание за съществения принос на вашата работа към бизнес резултатите на 3M. За да осигури съгласуваност между заплащането и желанието на компанията да остане на конкурентно ниво, 3M редовно извършва сравнителен анализ на финансовия пакет, предоставян на служителите в други компании, съпоставими по мащаб и обсег на действие.

  Вашето възнаграждение може да съдържа два компонента: основна заплата и променливо заплащане. Докато основната заплата се отнася до всички служители, променливото заплащане се предлага на част от тях, съответстващи на определени критерии, и може да включва годишни бонуси, бонуси за стимулиране на продажбите или други поощрения.

  Годишен план за стимулиране (AIP)
  Годишният план за стимулиране обвързва част от възнаграждението на служителите, отговарящи на определени изисквания, с резултатите на компанията, бизнес подразделението и постиженията на индивидуална основа. В повечето случаи право на Годишен план за стимулиране имат активни, постоянно наети служители на 3M, незаети в производствения сектор. Служители, които имат право на бонуси за стимулиране на продажбите, не участват в схемата за Годишния план за стимулиране.

  Бонуси за стимулиране на продажбите
  Всяко възнаграждение на представител на отдел продажби включва основна заплата и бонуси за стимулиране на продажбите, платими на месечна или тримесечна база, в зависимост от представляваната от вас бизнес дейност.

  Дългосрочен план за стимулиране (LTIP)
  Служители на ниво мениджмънт (и еквивалентно) имат право да получат капиталови активи на база нивото им на отговорност, индивидуален принос и лидерски резултати.


Вашият пакет от придобивки

 • Здравноосигурителният пакет е друга важна част от Цялостния пакет на 3M. Компанията предоставя цялостен и качествен пакет от придобивки. Ако покривате необходимите критерии, можете да се възползвате от по-голямата част от предлагания пакет от придобивки на 3M още от първия ви работен ден. 3M осигурява еднакво осигуряване както за хетеросексуални, така и за хомосексуални брачни партньори.

  Общо медицинско осигуряване
  Здравноосигурителният пакет на 3M предлага покриване на предписани лекарства и медицинска осигуровка. Всички медицински осигурителни планове на 3M включват 100 процента покритие за профилактични медицински грижи, когато се предоставят от вътрешна мрежа от доставчици.

  Застраховка живот
  За да подпомогнем запазване на финансовата ви сигурност, 3M предлага разнообразие от застраховки живот и злополука за вас. 3M предоставя на своите служители безплатни застраховка живот и застраховка при смърт и увреждане в резултат на нещастен случай (AD&D). Други незадължителни застраховки живот се предлагат на база групови тарифи.

  Общ план за закупуване на акции от служители (GESPP)
  Този план предлага на служители, отговарящи на определени изисквания, възможността за месечни покупки на акции от капитала на 3M на занижени цени чрез удобни за служителя удръжки от заплатата. Цената за покупка на акции според план GESPP се фиксира в началото на всеки месец и представлява 15 процентна отстъпка от търгуваната цена на отделна капиталова 3M акция при затваряне на борсата на първия борсов ден от месеца. Служителите, имащи право на участие по този план, имат възможността за избор между 3 и 10 процента от полагащо им се възнаграждение.


 • Този документ не представлява официален вариант на плана, като в случай на конфликт, несъгласуваност или двусмисленост между тази информацията и официалните документи на плана, с предимство се ползва официалният документ на плана. 3M си запазва правото да модифицира, изменя или да прекратява плана от придобивки частично или изцяло по всяко време. Получаването на този документ или употребата в него на термини на обръщение към „вас“ не означава, че отговаряте на условията на плана. Единствено служителите, които отговарят на изискванията за допустимост и други критерии, съдържани в официалния документ, касаещ плана, имат право да се възползват от него.