Collaboration of People
Поставяне на ясни очаквания за доставчиците

Подобряването на живота в партньорство с нашите доставчици започва от установяването на правилните политики.

Работа с доставчици

Поставяне на ясни очаквания за нашите доставчиците.

Като част от нашия Sourcing Sustainability Standard (PDF, 20KB), Очакванията за доставчиците се поставят чрез Политиките за веригата на доставките на 3M: околна среда, здраве и безопасност, транспорт, труд/човешки ресурси и доставяни материали. Тези политики се прилагат при подбора и ангажирането на всички доставчици, предоставящи стоки и услуги на 3M по целия свят. Избираемо преглеждаме представянето на доставчиците спрямо тези политики. При установяване на несъответствие 3M ще направи опит да проведе съответните дейности с въпросния доставчик с цел коригиране на ситуацията. Очакваме от доставчика да разработи план за корективни действия, за да приведе дейностите си в съответствие с принципите. Ако въпросният доставчик не разработи такъв план или пропусне да го приложи, 3M ще премине към прекратяване на бизнес взаимоотношенията.

През 2000 г. си поставихме за цел да извършим преглед на най-малко 80% от Разходите за доставчици в следните държави: Китай, Индия, Корея, Малайзия, Тайван, Тайланд, Бразилия, Мексико, Русия и Турция, така че до 2005 г. да стимулираме съответствието със Стандартите на 3M за околната среда, здравето и безопасността, транспорта и труда/връзките между хората. През 2013 г. постигнахме целта си да извършим 80% от разходите си в тези държави.

 


Полезни изкопаеми от зони на конфликт

  • Един от проблемите, разгледани от Политиките за веригата на доставките на 3M, е този за „Полезните изкопаеми от зони на конфликт“. Опасенията, че приходи от добива на полезни изкопаеми (по-конкретно калай, тантал и злато) в Демократична република Конго (ДРК) са били използвани за финансиране на прояви на крайно насилие в този регион, доведоха до изискване в Закона Дод-Франк за финансова реформа от 2010 г. на САЩ публично търгуваните дружества на САЩ да идентифицират източника на тези полезни изкопаеми, които са необходими за функционалността или производството на продукти, които тези дружества произвеждат или възлагат за произвеждане.

    Разумното запитване на държавата на произход и програмата за надлежна проверка за полезни изкопаеми от зони на конфликт на 3M са описани във Формуляра за специализирано оповестяване (Form SD) и Отчета относно полезните изкопаеми от зони на конфликт на 3M за 2013 г., налични на следния адрес: SEC Filings.

    3M е член на Инициативата за снабдяване от зони без конфликт (CFSI) – инициатива, обхващаща целия сектор, за разработка на системи за контрол по отношение на топилните и рафиниращи предприятия чрез независимо валидирани одити по програмата на CFSI за Снабдяване на топилните предприятия с полезни изкопаеми от зони без конфликт (CFS). 3M насърчава своите доставчици и всички други фирми, които все още не са членове на CFSI, да се присъединят към нея. Увеличаването броя на участниците в рамките на веригата на доставките ще заздрави съвместните усилия за увеличаване на въздействието върху топилните и рафиниращите предприятия, за да се присъединят към програмата CFS и да бъдат валидирани като „DRC Conflict Free“ (Зона в ДРК без конфликт). В подкрепа на ангажимента на 3M към CFSI и програмата CFS през януари 2014 г. 3M направи дарение към Фонда за топилните предприятия на CFSI, който предоставя финансова подкрепа на топилни предприятия, които преминават през одит на първата година по програмата на CFS. Фондът насърчава топилните предприятия да се присъединят към програмата CFS и да бъдат валидирани като „DRC Conflict Free“.

    Информация, насочена към доставчиците, можете да откриете на следния адрес: Conflict Minerals.